Zásady ochrany osobních údajů

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících:

Kdo je správcem osobních údajů?

Institut psychologie, s.r.o., Skalecká 7, Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249612  (dále jen „Institut psychologie“)

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu vstupenky na stránkách www.inpsychologie.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při nákupu vstupenky:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky či jiného zboží,
 • další údaje, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce a které jsou v nákupním formuláři označeny ikonou (i).

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem:

 • doručení vstupenky,
 • informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce,
 • kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci,
 • vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného.

Pro účely zpracování z titulu oprávněného zájmu Institut psychologie, tj.:

 • nabídky produktů a služeb souvisejících s konáním akce (např. ubytování, doprava, doprovodný program),
 • prevence a odhalování podvodného jednání (např. přeprodávání vstupenek za účelem zisku bez oprávnění k podnikání),
 • průzkumu nákupního chování.

Pro účely zasílání novinek od Institut psychologie:

 • V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek vás můžeme kontaktovat za účelem nabídek dalších pro vás zajímavých akcí.
 • Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let.
 • souhlas se zasíláním novinek od Institut psychologie můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze do doby uskutečnění akce, popř. do doby vypořádání nároků zákazníka vzešlých z účasti na akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Institut psychologie, např. pro účely vyřízení či uplatnění našich nároků.

Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od Institut psychologie), zpracováváme vaše osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 3 roky.

Komu smíme osobní údaje poskytnout?

Společnosti provozující platební bránu Go Pay.

Subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím Institut psychologie prodat vstupenku.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od Institut psychologie), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jaká máte práva ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek?

Právo na přístup k osobním údajům:

 • máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů:

 • máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů:

 • máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování osobních údajů:

 • máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
 • toto právo máte i v případě, pokud již Institut psychologie osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů:

 • máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

 • kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Institut psychologie bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Jakým způsobem Institut psychologie zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci?

Ne, poskytování služeb Institut psychologie nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.

Kde můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů?

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Tyto zásady může Institut psychologie příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby Institut psychologie dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: data@inpsychologie.cz

V Praze dne 24. 9. 2019, Institut psychologie, s.r.o.