Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti společnosti Institut psychologie, s.r.o., Skalecká 7, Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249612  (dále jen „Institut psychologie“) při prodeji vstupenek na vzdělávací akce (dále jen „Akce“).
 2. Institut psychologie prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek inpsychologie.cz, popř. internetových stránek, které na www.inpsychologie.czpřesměrují, a dále prostřednictvím svých prodejních míst, případně prodejních míst smluvních partnerů Institut psychologie, a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací smluvních partnerů Institut psychologie (dále jen „Prodejní síť“).
 3. Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Institut psychologie, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.
 4. Kontaktovat Institut psychologie znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek Institut psychologie dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji Institut psychologie.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Institut psychologie se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (u obchodního partnera Institut psychologie) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla Akce stanovená Institutem psychologie. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 5. Je vyhrazeno právo na změnu programu Akce, změnu termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Institutu psychologie na vědomí.
 6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť Institut psychologie neodpovídá.

III. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek inpsychologie.czje platba za vstupenku možná platební kartou nebo bankovním převodem.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany Institut psychologie (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží.
 4. Institut psychologie nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet.
 5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Institutem psychologie odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

V. Reklamační řád

Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 1. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 2. Institut psychologie nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 3. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 8 hodin po zaplacení vstupného, je povinen do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Institut psychologie a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Institut psychologie jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Institut psychologie zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst.3 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Institut psychologie, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
  • Institut psychologie se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  • v případě, že již došlo ke konání Akce, se Institut psychologie zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 4. V případě, že dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), o této skutečnosti prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn. Institut psychologie neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 5. Dojde-li ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději druhý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu.
 6. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného. V případě nákupu vstupenky v prodejním místě Institut psychologie nebo prodejním místě smluvního partnera Institut psychologie, musí kupující uplatnit toto právo bez zbytečného odkladu, nejpozději druhý pracovní den následující po termínu Akce. V ostatních případech se právo kupujícího podle tohoto odstavce považuje za uplatněné automaticky.
 7. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 4 až odst.6 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
  • v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek inpsychologie.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,
  • v případě nákupu vstupenky v prodejním místě Institut psychologie nebo prodejním místě smluvního partnera Institut psychologie bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně či bezhotovostně) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené vstupenky,
 8. U Institut psychologie nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v Prodejní síti.

   VI. Mimosoudní řešení sporů

   V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   VII. Ochrana osobních údajů při nákupu

   1. Institut psychologie během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.
   2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Institut psychologie.

   VIII. Závěrečná ustanovení

   1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
   2. Institut psychologie je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.
   3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a Institut psychologie se řídí českým právním řádem.
   4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Institut psychologie budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

   V Praze dne 24. 9. 2019, Institut psychologie, s.r.o.